[ สถิติข้อมูลบัณฑิตที่ยังไม่ตอบแบบสอบถาม ]

ปีที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
สถิติจำนวนผู้ทำแบบสอบถาม ( ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2559 )
คณะ จำนวนผู้ที่ยังไม่ตอบแบบสอบถาม เปอร์เซ็นต์
%
รายละเอียดผู้ที่ยังไม่
ตอบแบบสอบถาม
คณะมนุษยศาสตร์ (600) 600 100.00 % รายละเอียด
คณะวิทยาศาสตร์ (528) 528 100.00 % รายละเอียด
คณะสังคมศาสตร์ (933) 933 100.00 % รายละเอียด
คณะพลศึกษา (448) 448 100.00 % รายละเอียด
คณะศึกษาศาสตร์ (366) 366 100.00 % รายละเอียด
คณะพยาบาลศาสตร์ (83) 83 100.00 % รายละเอียด
คณะแพทยศาสตร์ (173) 173 100.00 % รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (347) 347 100.00 % รายละเอียด
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (339) 339 100.00 % รายละเอียด
คณะทันตแพทยศาสตร์ (71) 71 100.00 % รายละเอียด
คณะเภสัชศาสตร์ (86) 86 100.00 % รายละเอียด
คณะสหเวชศาสตร์ (77) 77 100.00 % รายละเอียด
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา (8) 8 100.00 % รายละเอียด
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (394) 394 100.00 % รายละเอียด
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (36) 36 100.00 % รายละเอียด
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ (139) 139 100.00 % รายละเอียด
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (41) 41 100.00 % รายละเอียด
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา (3) 3 100.00 % รายละเอียด
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (60) 60 100.00 % รายละเอียด
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน (89) 89 100.00 % รายละเอียด
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (102) 102 100.00 % รายละเอียด
บัณฑิตวิทยาลัย (18) 18 100.00 % รายละเอียด
จำนวนบัณฑิตทั้งหมด ( 4,941 ) 4,941 100.00


** หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อ นางสาวจันทร์จิรา อินทนาคม โทร 15600 ต่อ 102
Copyright 2014 Srinakharinwirot University. All Rights Reserved.