สรุปผลความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2560

ปีที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
สถิติจำนวนผู้ทำแบบสอบถาม ( ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2559 )
คณะ จำนวนผู้ตอบ
คน
เปอร์เซ็นต์
%
รายละเอียด
การตอบแบบสอบถาม
คณะมนุษยศาสตร์ (600) 0 0.00 % กรุณาเข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์ (528) 0 0.00 % กรุณาเข้าสู่ระบบ
คณะสังคมศาสตร์ (933) 0 0.00 % กรุณาเข้าสู่ระบบ
คณะพลศึกษา (448) 0 0.00 % กรุณาเข้าสู่ระบบ
คณะศึกษาศาสตร์ (366) 0 0.00 % กรุณาเข้าสู่ระบบ
คณะพยาบาลศาสตร์ (83) 0 0.00 % กรุณาเข้าสู่ระบบ
คณะแพทยศาสตร์ (173) 0 0.00 % กรุณาเข้าสู่ระบบ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (347) 0 0.00 % กรุณาเข้าสู่ระบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (339) 0 0.00 % กรุณาเข้าสู่ระบบ
คณะทันตแพทยศาสตร์ (71) 0 0.00 % กรุณาเข้าสู่ระบบ
คณะเภสัชศาสตร์ (86) 0 0.00 % กรุณาเข้าสู่ระบบ
คณะสหเวชศาสตร์ (77) 0 0.00 % กรุณาเข้าสู่ระบบ
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา (8) 0 0.00 % กรุณาเข้าสู่ระบบ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (394) 0 0.00 % กรุณาเข้าสู่ระบบ
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (36) 0 0.00 % กรุณาเข้าสู่ระบบ
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ (139) 0 0.00 % กรุณาเข้าสู่ระบบ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (41) 0 0.00 % กรุณาเข้าสู่ระบบ
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา (3) 0 0.00 % กรุณาเข้าสู่ระบบ
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (60) 0 0.00 % กรุณาเข้าสู่ระบบ
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน (89) 0 0.00 % กรุณาเข้าสู่ระบบ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (102) 0 0.00 % กรุณาเข้าสู่ระบบ
บัณฑิตวิทยาลัย (18) 0 0.00 % กรุณาเข้าสู่ระบบ
จำนวนบัณฑิตทั้งหมด ( 4,941 ) 0 0.00


** หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อ นางสาวจันทร์จิรา อินทนาคม โทร 15600 ต่อ 102
Copyright 2014 Srinakharinwirot University. All Rights Reserved.