สรุปผลความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2559

ปีที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
สถิติจำนวนผู้ทำแบบสอบถาม ( ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2559 )
คณะ จำนวนผู้ตอบ
คน
เปอร์เซ็นต์
%
รายละเอียด
การตอบแบบสอบถาม
คณะมนุษยศาสตร์ (589) 0 0.00 % กรุณาเข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์ (546) 0 0.00 % กรุณาเข้าสู่ระบบ
คณะสังคมศาสตร์ (696) 0 0.00 % กรุณาเข้าสู่ระบบ
คณะพลศึกษา (423) 0 0.00 % กรุณาเข้าสู่ระบบ
คณะศึกษาศาสตร์ (290) 0 0.00 % กรุณาเข้าสู่ระบบ
คณะพยาบาลศาสตร์ (96) 0 0.00 % กรุณาเข้าสู่ระบบ
คณะแพทยศาสตร์ (142) 0 0.00 % กรุณาเข้าสู่ระบบ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (271) 0 0.00 % กรุณาเข้าสู่ระบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (405) 0 0.00 % กรุณาเข้าสู่ระบบ
คณะทันตแพทยศาสตร์ (78) 0 0.00 % กรุณาเข้าสู่ระบบ
คณะเภสัชศาสตร์ (75) 0 0.00 % กรุณาเข้าสู่ระบบ
คณะสหเวชศาสตร์ (86) 0 0.00 % กรุณาเข้าสู่ระบบ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (334) 0 0.00 % กรุณาเข้าสู่ระบบ
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (21) 0 0.00 % กรุณาเข้าสู่ระบบ
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ (166) 0 0.00 % กรุณาเข้าสู่ระบบ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (21) 0 0.00 % กรุณาเข้าสู่ระบบ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา (8) 0 0.00 % กรุณาเข้าสู่ระบบ
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (4) 0 0.00 % กรุณาเข้าสู่ระบบ
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน (79) 0 0.00 % กรุณาเข้าสู่ระบบ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (93) 0 0.00 % กรุณาเข้าสู่ระบบ
บัณฑิตวิทยาลัย (21) 0 0.00 % กรุณาเข้าสู่ระบบ
จำนวนบัณฑิตทั้งหมด ( 4,444 ) 0 0.00


** หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อ นางสาวจันทร์จิรา อินทนาคม โทร 15600 ต่อ 102
Copyright 2014 Srinakharinwirot University. All Rights Reserved.